اصول شهروندی - اداره (به عنوان ارباب رجوع)
1391/8/21 13:49
سایت اصلی / اصول شهروندی

اداره ها غیر از این که محل کار افراد بسیاری است هر روز نیز افراد زیادی به آنجا رفت و آمد دارند و بنابراین ارتیاطات اجتماعی در این مکان ها در سطح بالایی در جریان است . 
خوب است نکاتی را به عنوان مدیر اداره ، کارمند اداره و یا ارباب رجوع رعایت کنیم تا به این روابط اجتماعی لطمه ای وارد نشود .


2291نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :