اصول شهروندی - والدین و فرزندان
1391/8/17 17:12
سایت اصلی / اصول شهروندی

خانه و خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک تأثیر بسزایی در رفتارهای اجتماعی و شهروندی هر فرد دارد . بنابراین نکات و اصول شهروندی را باید از اجتماع کوچک خانه و خانواده آغاز کنیم .

در این فیلم به برخی از این نکات اشاره کرده ایم .


2187نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :