اصول شهروندی - صف
1391/7/16 9:24
سایت اصلی / اصول شهروندی

ایستادن در صف به هر علتی هرچند کار خسته کننده ای است ، اما نباید باعث شویم حقی از دیگری ضایع شود و یا مزاحمتی برای دیگران ایجاد کنیم .

در این فیلم در این مورد توضیحاتی داده ایم .


1347نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :