اصول شهروندی - نکات عمومی پسندیده رانندگی
1391/7/8 11:36
سایت اصلی / اصول شهروندی

در مورد رعایت نکات رانندگی در رسانه ها بسیار صحبت شده است . از آنجایی که رانندگی مستقیماً با جان افراد در ارتباط است بسیار مهم و جدی است . بنابراین باید به نکات مهمی که در این مورد وجود دارد توجه خاصی داشته باشیم .


1548نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :